Personvernerklæring for Fevang-selskapene

Vår behandling av personopplysninger
Med «Fevang-selskapene» menes i denne sammenheng Fevang AS med datterselskaper. Fevang eier, utvikler og leier ut eiendom. I vår nesten 100 år lange historie er kvalitet og sikkerhet nøkkelelementer. Vår behandling av personopplysninger er basert på det samme kravet til kvalitet og sikkerhet som alltid har kjennetegnet vår virksomhet.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene på en god måte. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger om leietakere, potensielle leietakere, brukere av nettsidene våre og andre vi kommer i kontakt med.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til oppfyllelse av leieavtalene med våre leietakere. Personopplysningene vi behandler er primært alminnelig kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse. Mange av våre eiendommer er sikret med alarmsystemer og/eller adgangskontroll.Adgangskontroll/adgangskort knyttes opp mot leietaker, ikke opp mot enkeltpersoner.Ved utleie av boligenheter gjennom Fevang-selskaper vil vi også behandle personnummer. Dette er nødvendig for å sikre en entydig identifisering av leietaker.

Vår virksomhet er organisert i ulike selskaper hvor Fevang AS er morselskapet.Dagligleder i de ulike selskapene er behandlingsansvarlig og kan kontaktes hvis det er spørsmål eller behov for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. For enkelthets skyld kan også behandlingsansvarlig i Fevang AS kontaktes uavhengig av hvilket selskap forespørselen er knyttet til:

Daglig leder Ole Andreas Fevang
ole@fevangeiendom.no
Fevang AS
Erik Børresens Allé 9
3015 Drammen
Telefon: 32 27 49 00

Vi leier også ut boligenheter gjennom Utleiemegleren PRO AS.Fevang-selskapene har ikke tilgang til disse personopplysningene ut over vanlige kontaktdata. Utleiemegleren er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger knyttet til utleievirksomheten, se Utleiemeglerens personvernerklæring for mer informasjon:
https://www.utleiemegleren.no/personvern

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I forbindelse med vårt kontaktskjema på nett innhenter vi navn og e-post, men det kan også være andre personopplysninger vi mottar fra deg under punktet «Din beskjed» som registreres hos oss. Behandlingen av opplysningene skjer etter henvendelse fra deg og etter en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse lagrer vi personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Vi behandler også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle et utleieforhold med deg eller inngåelse av kjøpekontrakt. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vi utveksler personopplysninger internt i konsernet i den grad det er nødvendig for å sikre effektiv og hensiktsmessig drift. Utvekslingen er regulert av en intern databehandleravtale mellom selskapene.

Fevang benytter seg av enkelte eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta kravene etter personvernlovgivningen og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.Våre viktigste databehandlere erAbacus-IT AS og Avant Økonomi AS. Våre databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Slike underleverandører vil alltid ha de samme rettigheter og plikter som databehandleren. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I enkelte tilfeller må vi på grunn av krav i regnskapslovgivningen oppbevare personopplysningene lengre. Vi lagrer i tillegg navn på tidligere leietakere for å ha oversikt over hvem vi har leid ut eiendom til.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernansvarlig per e-post.

Klage til Datatilsynet
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.Vi vil i så fall sørge for å oppdatere personvernerklæringen.